Asiakasportaali
Itsepalveluportaali

Uutiskirje 1/2024

26.3.2024

Uutiskirjeet

Toimitusjohtajan terveiset: Näkökulmia kansalliseen keskusteluun inhouse-yhtiöiden roolista ja merkityksestä

LapIT Oy:n toimitusjohtaja Klaus Kianen. Kuva: Jorma Simonen/Avea Media

Keskustelu inhouse-yhtiöistä ja niiden roolista on jatkunut kuluvan kevään aikana. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on perustanut työryhmän, jonka tavoitteena on valmistella hankintalainsäädännön muutoksia hallitusohjelman kirjauksien pohjalta, jotka koskevat inhouse-yhtiöiden sääntelyä ja julkisten hankintojen selkeyttämistä. Työryhmän jäsenet edustavat laajasti eri ministeriöitä, Kilpailu- ja kuluttajavirastoa (KKV), Elinkeinoelämän keskusliittoa, Suomen Yrittäjiä, Kuntaliittoa ja Hyvinvointialueyhtiö Hyvil:iä. TEM pyrkii esittämään lakiehdotukset eduskunnan käsittelyyn syysistuntokaudella 2025.

KKV on tukenut TEM:n työryhmän työskentelyä teettämällä selvityksen inhouse-yhtiöiden merkityksestä. Selvityksen toteuttamiseksi KKV lähetti kyselyn kaikille Suomen kunnille, kuntayhtymille, hyvinvointialueille, inhouse-yhtiöille ja useille yrittäjille. Kyselyselvitys tarkastelee inhouse-yhtiöiden merkitystä omistajien toiminnan tukena sekä inhouse-yhtiöiden ja markkinatoimijoiden välistä yhteistyötä. Toivomme, että mahdollisimman moni LapIT:n omistajista ja kumppaneista tarjoaisi näkemyksiään tähän tärkeään selvitykseen.

Maaliskuun puolivälissä uutisoitiin Vantaa-Keravan hyvinvointialuetta koskevasta Markkinaoikeuden (MAO) päätöksestä. Päätöksen mukaan Vantaa-Kerava hyvinvointialueen palvelu- ja järjestelmähankinta Sarastialta ei täyttänyt sidosyksikköhankinnan vaatimuksia, koska Vantaa-Kerava hyvinvointialueen ollessa Sarastian pienomistaja, määräysvallan ei nähty toteutuvan riittävästi Sarastian omistajaohjauksessa. Vaikka päätös ei ole vielä lainvoimainen tämän tekstin kirjoitushetkellä, on päätöksen sisältöön syytä perehtyä saadakseen ajatuksia inhouse-yhtiöiden pienomistajien tosiasiallisen määräysvallan arvioimiseksi ja vahvistamiseksi. On tärkeää ymmärtää, että kyseinen päätös tarkastelee määräysvallan toteutumista yhden omistajan ja yhtiön kohdalla, eikä sitä voida yleistää koskemaan kaikkia sidosyksikköjä, vaikka osa viime viikkojen mediassa saattaa antaa tämän mielikuvan.

Kansallista keskustelua seuratessa ja tulkitessa on tärkeää ymmärtää, että inhouse-yhtiöt ovat hyvin erilaisia, kokoisia, maantieteellisesti toimivia ja eri tehtäviä varten perustettuja. Yleistykset eivät ole ratkaisujen saavuttamisen kannalta kovinkaan tuloksellisia. LapIT on perustettu alueelliseksi ICT-inhouse-yhtiöksi, ja toteutamme alueellista tehtävää palvellen pohjoisen Suomen omistaja-asiakkaita. Tehtävämme on varmistaa riittävä osaaminen ja resurssit kustannustehokkaiden, laadukkaiden ja turvallisten palveluiden tuottamiseksi täällä pohjoisen harvaanasutulla seudulla. Onnistumme tässä, kun ICT-infrastruktuuri ja perustietotekniikan palveluiden tuotantomallit toteutetaan omistaja-asiakkaille keskitetysti samalla tavalla. Palveluidemme mahdollistamiseksi LapIT tekee yhteistyötä yli puolen sadan ratkaisu- ja teknologiatoimittajan kanssa, joiden kilpailuttamisesta hankintayksikkönä vastaamme.

Olen toiveikas, että kansallisessa inhouse-yhtiöitä koskevassa keskustelussa saavutetaan yhteiskuntamme kannalta hyvä lopputulos. Tämä kuitenkin vaatii aktiivista keskusteluun osallistumista ja eri näkökulmien vaikutusten arviointia. LapIT osallistuu kansalliseen keskusteluun tiiviissä yhteistyössä muiden inhouse-yhtiöiden kanssa. Toivon, että mahdollisimman moni LapIT:n omistaja ja kumppani näkee ajanhetken merkityksen ja tarjoaa myös näkemyksiään esimerkiksi TEM:n työryhmän tueksi omien edunvalvontaorganisaatioidensa, kuten Kuntaliiton, Hyvil:in, EK:n tai Suomen Yrittäjien kautta.

Kuten aikaisemminkin, onnistumme asioissa hyvällä yhteistyöllä.

Klaus Kianen
toimitusjohtaja
LapIT Oy

Omistajien ääni kuuluviin asiakkuudenhallinnalla

LapIT asiakkuudenhallinnan tavoitteena on ylläpitää ja kehittää pitkäaikaisia asiakassuhteita omistajiemme kanssa. Asiakkuudenhallinnan merkitys korostuu erityisesti inhouse-toiminnassa, kun palveluntuottaja-organisaation ainoa tavoite on tuottaa palveluita ja lisäarvoa omistaja-asiakkailleen. Toimivan asiakkuudenhallinnan avulla varmistetaan, että LapIT:n palvelut tuottavat halutun lopputuloksen ja palveluvalikoima pysyy ajan tasalla asiakkaiden esille tuomien tarpeiden suhteen. Kaikkien asiakkaiden kaikkia tarpeita ei toki voida heti toteuttaa, vaan yhtiön on tunnistettava asiakkaiden yhteiset tarpeet ja suunniteltava toteutettavat palvelut tiiviisti asiakkaiden kanssa yhteistyössä.

Asiakkuudenhallintaa tapahtuu usein kolmella eri tasolla: strategisella, taktisella ja operatiivisella tasolla. Strategisella tasolla keskitytään pitkän aikavälin suunnitteluun ja suuriin linjoihin. Tämä sisältää esimerkiksi asiakassegmenttien määrittämisen ja liiketoimintastrategian kehittämisen. Tiiviin yhteistyön tuloksena toteutettu palvelusalkku vastaa asiakkaan pitkän aikavälin tavoitteisiin. Taktisella tasolla keskitytään keskipitkän aikavälin toimenpiteisiin. Tämä sisältää esimerkiksi palvelukehityksen suunnittelua ja asiakastyytyväisyyden seurantaa. Operatiivisella tasolla keskitytään päivittäiseen toimintaan ja asiakassuhteiden ylläpitoon. Tähän kuuluu tilausten käsittelyä, asiakaspalvelua ja reklamaatioiden hallintaa. Yllä mainittuja tapaamisia järjestetään eri asiakkaiden kanssa eri tavalla. Kaikkien asiakkaiden kanssa ei välttämättä tavata yhtä usein, mutta kaikkien asiakkaiden tyytyväisyydestä haluamme huolehtia.

LapIT asiakkaille toimiva asiakkuudenhallintamalli tarjoaa selkeän rakenteen ja ohjeistuksen yhteistyön eri tasoille. Malli auttaa LapIT:a keskittymään oikeisiin asioihin oikeaan aikaan ja varmistamaan, että asiakkaat saavat parhaan mahdollisen palvelun. Ymmärtämällä asiakkuudenhallinnan eri tasot ja niiden hyödyt, LapIT voi paremmin tukea asiakkaitaan ja ylläpitää pitkäaikaisia ja arvokkaita suhteita. LapIT omistaja-asiakkaat pääsevät lisäksi vaikuttamaan yhtiön tavoitteisiin mm. kaksi kertaa vuodessa järjestetyissä omistajakokouksissa sekä valitsemalla yhtiön hallituksen.

Johanna Niva
liiketoimintajohtaja, varatoimitusjohtaja
LapIT Oy

Nopea reagointi ja turvallinen viestintä: esittelemme keväällä omistaja-asiakkaillemme pika- ja häiriötilanneviestinnän palvelun yhdessä Secapp Oy:n kanssa

LapIT kilpailutti pika- ja häiriötilanneviestinnän ratkaisun omistaja-asiakkaidensa käyttöön vuonna 2023. Hankinnan tavoitteena oli vastata sekä asiakasorganisaatioiden tarpeeseen tietoturvallisesta sisäisestä pikaviestinnästä, että häiriö- ja kriisitilanteisiin varautumisesta.

Kilpailutuksen voitti suomalainen Secapp Oy, samannimisellä palkitulla kriittiseen viestintään kehitetyllä ratkaisullaan. Kyseessä on mobiililaitteilla ja työasemilla käytettävä pilvipalvelu, jota hyödynnetään LapIT:n asiakkailleen tarjoamassa Pika- ja häiriötilanneviestinnän palvelussa. Hankitun viestintäratkaisun käyttötapaukset ovat moninaiset ja kunkin organisaation tarpeisiin muovautuvat. Esimerkkeinä käyttötapauksista mainittakoon, että ratkaisun avulla onnistuu muun muassa lähettää massaviestejä, hälyttää yksilöitä ja tiimejä, varautua hätätilanteisiin ja niiden johtamiseen, lisäksi myös ihan arkinen pikaviestintä onnistuu turvallisella tavalla.

Maailma ympärillämme muuttuu jatkuvasti. Erityisesti viime vuosina on käynyt selväksi, että yllättävät ja laajalti vaikuttavat häiriötilanteet voivat esiintyä äkillisesti, vaatien nopeaa reagointia. Toimiva viestintä poikkeus- ja häiriötilanteissa on varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan kulmakiviä kaikkien julkisten organisaatioiden toiminnassa. Hankittu viestintäratkaisu mahdollistaa toiminnallisuutena esimerkiksi johtoryhmän koolle kutsumisen yhdellä napin painalluksella, joka taas osaltaan mahdollistaa nopean reagoinnin ja tilanteen johtamisen ilman turhia viiveitä.

LapIT järjestää kevään aikana yhteistyössä Secapp Oy:n kanssa esittelytilaisuuden asiakasorganisaatioilleen. Kevään esittelytilaisuuden teemana on erityisesti kuntien käyttötapaukset.

Mikäli kiinnostus palvelua kohtaan heräsi, ole yhteydessä asiakkuuspäällikköönne, tai allekirjoittaneeseen.

Petteri Pellikka
ratkaisupäällikkö
LapIT Oy

Palvelumuotoilulla parempaan käyttökokemukseen: LapIT Asiakasportaali uudistui 20.3.

Uudistetun LapIT Itsepalveluportaalin verkko-osoite ei muutu, mutta visuaalista ilmettä on päivitetty.

LapIT Asiakasportaali on asiakkaidemme arkea helpottamaan suunniteltu itsepalvelusivusto, jolle asiakkaamme voivat kirjautua mihin tahansa vuorokaudenaikaan tekemään muun muassa palvelupyyntöjä. Portaali on ollut useita vuosia asiakkaidemme käytössä, ja se on saanut vuosien aikana kehitystoiveita asiakkailtamme. Alusta, jolle LapIT Asiakasportaali oli rakennettu, ei kuitenkaan mahdollistanut suurinta osaa näistä toiveista, joten alustan vaihtaminen oli ajankohtainen kehittämiskohde meille LapIT:lla. Päätimme alustan vaihdon yhteydessä samalla uudistaa sivuston yleisilmeen vastaamaan viime marraskuussa uudistuneiden verkkosivujemme värimaailmaa, sekä ottaa käyttöön portaalin uudeksi nimeksi LapIT Itsepalveluportaali.

Portaaliuudistusprojekti aloitettiin viime syksynä alustan toimittavan yhteistyökumppanimme Sofigaten kanssa. Uudelle alustalle rakentaessa otettiin huomioon aiemmin asiakkailtamme saama palaute sekä Sofigaten palvelumuotoilijan kehitysehdotukset. Olemme erittäin iloisia voidessamme ilmoittaa uudistetun portaalin nyt valmistuneen asiakkaidemme käyttöön. Uudistuksen myötä asiakkaillamme on käytössä useita uusia käyttökokemusta parantavia ominaisuuksia, esimerkiksi suosikkien tallentamismahdollisuus omalle sivulleen sekä ohjeiden aiempaa helpompi löytyminen. Tämä alustan vaihtaminen oli kuitenkin ensimmäinen askel kohti parempaa käyttökokemusta, ja portaalin kehitys jatkuu yhä. Asiakkaamme voivat jättää palautetta ja portaaliin liittyviä kehitysideoita portaalin alabannerin Jätä palaute -kohdan kautta. Toivomme saavamme portaalin kehitykseen liittyen toiveita ja palautetta erityisesti asiakkailtamme, jotta voimme kehittää portaalia palvelemaan heitä parhaalla mahdollisella tavalla.

Toivotamme asiakkaamme lämpimästi tervetulleiksi käyttämään uudistettua portaalia!

Milla Karjalainen
Portaaliuudistuksen projektipäällikkö
LapIT Oy

Tilaa uutiskirjeemme

LapIT Uutiskirjeet sisältävät uutisia LapIT:n ajankohtaisista asioista. Uutiskirje julkaistaan muutaman kerran vuodessa.

Tilaa uutiskirjeemme täältä
LapIT