Asiakasportaali
Itsepalveluportaali

Loppukäyttäjäpalvelut

Laite-elinkaaripalvelu

LapIT:n laite-elinkaaripalvelu varmistaa asiakkaan päätelaitekannan ajantasaisuuden ja tehostaa niihin liittyvien kustannusten hallintaa. Keskitettäessä laitteiden elinkaareen vaiheet aina kilpailutuksesta laitteen toimitukseen ja poistoon LapIT:lle, hankintaprosessi yksinkertaistuu sekä nopeutuu vapauttaen asiakkaan henkilöresursseja päätehtäviinsä.

Lisenssien hallintapalvelu

LapIT:n lisenssienhallinta palvelu tarjoaa helpon tavan  Microsoft-lisenssien vakiointiin, hankintaan ja hallintaan. Yhteistyöllä LapIT:n kanssa asiakkaalla on mahdollisuus saada täysi hyöty hankkimistaan ohjelmistoista sekä hankkia uusia lisenssejä pysyvästi edullisella hintatasolla. LapIT ohjaa ja neuvoo asiakasta parhaimman lopputuloksen saamiseen lisenssien osalta. Palveluun kuuluu myös lisenssien hankinta erityistarpeisiin kuten ilman ylläpitoa tai lyhytaikaiseen käyttöön, käytön seurantaan ja lisätilauksiin. Ennakoitavissa oleva kuukausilaskutus alle 1000 lisenssin ympäristöissä ja lisenssimäärien raportointi Microsoftille kuuluvat palveluun. Tarvittaessa voimme edustaa asiakasta kilpailutuksessa.

PC-päätelaitteiden hallintapalvelu

LapIT:n PC-päätelaitteiden hallintapalvelu luo asiakkaan päätelaitteille yhdenmukaiset hallintakäytännöt. Palvelussa turvataan asiakkaan työasemien käytön turvallisuus myös teknisin menetelmin. Vakioitu ympäristö luo turvallisen, toimintavarman ja pitkän aikavälin kustannuksiltaan tehokkaimman ratkaisun, joka mahdollistaa käyttäjien keskittymisen tehokkaasti omiin päivittäisiin työtehtäviinsä.

Mobiilipäätelaitteiden hallintapalvelu

Työn muuntuessa yhä suorituspaikasta riippumattomammaksi, organisaatioiden on hyvä kiinnittää huomiota myös mobiililaitteidensa hallintaan ja suojaukseen. LapIT:n mobiilipäätelaitteiden hallintapalvelulla yhtenäistetään asiakkaan mobiilipäätelaiteympäristöä sekä käytettäviä sovelluksia ja luodaan edellytykset niiden vaivattomalle sekä turvalliselle käytölle. Palveluun on mahdollista sisällyttää myös tietoturvaratkaisu haittaohjelmien varalle.

ChromeOS-päätelaitteiden hallintapalvelu

ChromeOS-päätelaitteiden hallintapalvelulla luodaan edellytykset ChromeOS-käyttöjärjestelmää hyödyntävien päätelaitteiden vaivattomalle käyttöönotolle ja käytölle. Hyötyä ja tehokkuutta saavutetaan esimerkiksi automatisoimalla asetusten ja sovellusten jakelua sekä pienentämällä vika- ja häiriötilanteiden vaikutuksia työhön. Palvelua voidaan tuottaa asiakkaalla jo käytössä olevasta tai LapIT:n avulla asiakkaalle perustettavasta hallintaympäristöstä.

Thinclient-päätelaitteiden hallintapalvelu

Nykyaikaisessa päätelaiteympäristössä teknologiasta riippumatta on tärkeää huolehtia käytön turvallisuudesta ja toimintavarmuudesta. Thinclient-päätelaitteiden hallintapalvelulla yhtenäistetään muiden hallintapalveluidemme tavoin asiakkaan kevytpäätelaitteiden laiteympäristöä ja luodaan niille yhdenmukaiset hallintakäytännöt. Palvelu koostuu keskitetyn hallintaympäristön ylläpidosta ja operoinnista sekä asiakkaan Thinclient-päätelaitteiden perusasetusten määrittelystä hallintaympäristöön liitetyille laitteille.

Päätelaitteiden tukipalvelu

Päätelaitteiden tukipalvelussa tuotetaan asennus- ja tukipalveluita sekä asiantuntijapalveluita asiakkaan päätelaitteille sekä niiden oheislaitteille. Palvelua voidaan tuottaa joko kiinteällä kuukausiveloituksella päätelaitteiden määrän perusteella tai erillisenä tuntiveloituksena toteutuneisiin työmääriin ja voimassa olevaan työaikahinnastoon perustuen.

Tulostuspalvelu

LapIT tarjoaa asiakkailleen verkkotulostuspalvelun toimialuepalvelun lisäpalveluna. Keskitetyn verkkotulostuspalvelun avulla tuotetaan käyttäjille kustannustehokas verkkotulostuspalvelu toimialueen laitteilla käytettäväksi. Verkkotulostuspalvelu sisältää käytön edellyttämät tulostusjonopalvelut ja jonopalvelun tukitoiminnot toimialueen laitteille tietoverkkoon liitetyille tulostimille. Keskitetty tulostusjärjestelmä parantaa IT-ympäristön vikasietoisuutta, tehostaa virhetulostusten selvitystoimia ja tehostaa toimintaa vapauttaen asiakkaan omia resursseja henkilökohtaisten tulostinten edellyttämästä ylläpitotyöstä muihin tehtäviin sekä ongelmatilanteissa vaihtoehtoisen tulostuskohteen neuvonnan työn jatkuvuuden tukemiseksi. 

Toimialue- ja pääsynhallintapalvelu

Toimialuepalvelun keskitetyn käyttäjätietokannan avulla hallitaan asiakasorganisaation käyttäjätietoja, käyttöoikeuksia ja pääsynhallintaa. Käyttäjän ei tarvitse kirjautua järjestelmiin eri käyttäjätunnuksilla erikseen (esimerkiksi sähköposti, intranet, tilanvarausjärjestelmä) vaan keskitetyn käyttäjähallinnan avulla samoja käyttäjätunnuksia voidaan hyödyntää eri järjestelmissä. Toimialuepalvelut ovat jatkuvassa valvonnassa asiakkaan toiminnan turvaamiseksi. Tietoturva- ja ominaisuuspäivitykset asennetaan asiakkaille keskitetysti.

Tallennuspalvelu

Tallennuspalvelu tuottaa asiakkaalle turvallista levytilaa henkilökohtaiseen tai määritellyn käyttäjäryhmän yhteiseen käyttöön. Tallennuspalvelu on tarkoitettu työtehtävien hoitamiseen liittyvien tietojen säilytykseen ja käsittelyyn. Tietojärjestelmien tarvitsemat jaetut levyresurssit, pl. sovelluspalvelimelta varattu levyresurssi, tuotetaan tallennuspalvelun mukaisesti. Käyttötarpeesta riippuen tallennuspalvelu tuotetaan joko LapIT:n konesalista tai pilvipalvelusta.

Virtualisointipalvelu

Virtualisointipalvelu tuottaa asiakkaan loppukäyttäjille kaiken mitä tarvitaan tehokkaaseen ja turvalliseen paikasta riippumattomaan työskentelyyn. Palvelu mahdollistaa käyttäjilleen joustavan tavan työskennellä paikasta riippumattomasti kaikilla verkkoyhteyksillä. Tämä vähentää matkustamisen tarvetta ja tehostaa ajankäyttöä. Palvelu tarjoaa käyttäjille virtuaalisen työaseman ja/tai virtualisoituja sovelluksia, jotta käyttäjillä on käytössään tarvittavat sovellukset ja työkalut. Käyttäjä voi käyttää virtuaalista työasemaa sekä virtualisoituja sovelluksia selaimen kautta, ilman että hän tarvitsee asentaa ohjelmistoja omalle laitteelleen.

LapIT