suomi.fi logo

LapIT on mukana Kansallisen Palveluarkkitehtuurin (KaPA) käyttöönotossa

 

Heinäkuussa 2016 tuli voimaan laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016). Laki velvoittaa julkisen hallinnon organisaatiot sähköistämään kansalaisille tarjotut palvelunsa ja keskittämään ne kansalaisten saataville Suomi.fi -sivustolle. Velvoite koskee pääasiassa lakisääteisesti tarjottuja palveluja, mutta mm. kunnat voivat liittää myös muita palvelujaan Suomi.fi -palveluiden piiriin. Kansallisen Palveluarkkitehtuurin velvoittamat palvelut otetaan portaittain käyttöön vuoden 2017 aikana.

Seitsemän Lapin kuntaa on tilannut KaPA-hankkeeseen projektipäällikköpalvelun LapIT:ltä. Projektipäällikkö aikatauluttaa, koordinoi ja ohjeistaa KaPA-palveluiden käyttöönottoa sekä toimii tiedonvaihtokanavana projektiin osallistuvien kuntien ja Kuntaliiton KaPA-toimiston välillä.

Kahdeksan Lapin kuntaa on tilannut Palveluväylä-liityntäpalvelun LapIT:ltä. Ensimmäiset Palveluväylä-rajapintojen käyttöönotot on aikataulutettu kesälle 2017.

KaPA koostuu kahdeksasta Suomi.fi -palvelusta:

Kunnat ja valtion virastot ovat velvoitettuja kuvaamaan kaikki palvelunsa Suomi.fi -Palvelutietovarantoon eli PTV:hen. Jatkossa kansalaisen on helppo löytää tietoja julkisista palveluista, koska ne on kaikki kuvattu keskitetysti ja yhdenmukaisesti samalle webbisivustolle – Suomi.fi:hin. Kuntien tulee ilmoittautua PTV-käyttäjäorganisaatioksi ja saada palvelukuvaukset valmiiksi ja julkaista ne PTV:hen 1.7.2017 mennessä.

Kansalaisen tunnistus- ja maksamispalvelu Vetuma poistuu käytöstä 31.12.2017. Sen tilalle tulee Suomi.fi -Tunnistus ja Suomi.fi -Maksut -nimiset palvelut. Kuntien tulee irtisanoa kaikki Vetuma-palvelusopimukset tämän vuoden aikana ja korvata ne Suomi.fi -palveluilla. Sovellustoimittajat, jotka tuottavat kuntien käyttöön Vetumaa hyödyntäviä sähköisiä palveluja, ovat hyvin varautuneet Vetuman poistumiseen. Muutokset sovelluksiin saadaan toteutettua aikataulun mukaisesti tämän vuoden aikana.

Julkisen hallinnon organisaatiot ovat velvoitettuja ottamaan käyttöön Suomi.fi -Palveluväylän. Palveluväylään liitetään sellaiset tietojärjestelmät, joihin käyttäjille tulee antaa pääsy omien rekisteritietojensa katseluun. Palveluväylää voidaan käyttää organisaatioiden välisessä yhteistyössä. Laki ei velvoita liittämään heti kaikkia olemassa olevia sähköisiä palveluja ja rekistereitä Palveluväylän piiriin tänä vuonna. Kaikki uutena käyttöönotettavat sähköiset palvelut tulee liittää tästä eteenpäin Palveluväylän piiriin. Kunnilla ja valtion virastoilla on kuitenkin oltava valmius Palveluväylän käyttöönottoon 15.7.2017 mennessä. Omien tietojärjestelmien toimittajiin voi olla yhteydessä ja selvittää, millä aikataululla Palveluväylä-rajapintojen käyttöönotto on mahdollista ja millaisia toteutuksia on muualla jo tehty. Lisätietoja: https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palveluvayla/

Jokainen Suomen kansalainen voi ottaa käyttöönsä Suomi.fi -Viestit -palvelun, jolloin kuntien ja valtion organisaatioiden lähettämät viestit tulevat omalle Viestit-tilille, eivät enää paperipostina. Kuntien tulee liittää sellaiset järjestelmät, joista lähtee päätöksiä ja viestejä asiakkaalle Suomi.fi -Viestit -palvelun piiriin. Käyttövelvoite Suomi.fi -Viestit -palvelulle alkaa 1.7.2017. Omien tietojärjestelmien toimittajat antavat lisätietoja siitä, onko Suomi.fi -Viestit -rajapintojen käyttöönotto jo mahdollista.

Suomi.fi -Verkkopalvelu on kansalaisen näkymä sähköisiin palveluihin. Verkkopalvelusta löytyy edellä esiteltyjen palveluiden lisäksi opastavia sisältöjä ja tietoja erilaisiin elämäntilanteisiin liittyen. Kuntien ja valtion virastojen velvollisuus Suomi.fi -Verkkopalvelun käyttöönottamiseksi täyttyy, kun edellä esitellyt Suomi.fi -palvelut on otettu käyttöön.

Suomi.fi -Valtuudet on VRK:n ylläpitämä asiointivaltuusrekisteri. Suomen kansalaiset voivat Suomi.fi -Valtuudet -palvelussa myöntää sähköisiä valtakirjoja. Rekisteriin kerätään myös yritysten nimenkirjoitusoikeuden haltijat. Sekä julkishallinnon organisaatiot, että yksityiset toimijat voivat halutessaan ottaa Valtuudet-palvelun käyttöön. Lisätietoja: https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/asiointivaltuudet/

Julkishallinnon organisaatiot voivat halutessaan ottaa käyttöön Suomi.fi -Kartat -palvelun, jota tuottaa Maanmittauslaitos. Suomi.fi -Kartat -palvelua voi myös hyödyntää esimerkiksi kunnan omilla webbisivuilla. Maanmittauslaitoksen tarjoamien karttojen lisäksi Kartat-palvelussa voidaan julkaista omia karttoja. Tämä vaatii rajapinnan rakentamisen organisaation omasta karttajärjestelmästä Suomi.fi -Kartat -palvelun piiriin. Lisätietoja: https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/hallinnon-karttapalvelu/

Lisätietoja KaPAsta saa

Väestörekisterikeskukselta: https://esuomi.fi/

Kuntaliitosta: https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelu/tietoyhteiskunta/kunta-kapa-kansallisen-palveluarkkitehtuurin-edistaminen

Valtiovarainministeriöltä: http://vm.fi/palveluarkkitehtuuri

 

Lisätietoja LapIT:n KaPA-projekteista saa projektipäällikkö Laura Ollilalta

p. 040 192 1059

laura.ollila@lapit.fi